Радио КБР 18.00 kab — 2017.11.01 18:40
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий суд приставхэм, 1энат1эм и ветеранхэм я махуэшхуэмк1э ехъуэхъуащ.
— КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ Кулиев Къайсын ди республикэм ягу къыщагъэк1ыж. (Къэжэр Хьэмид – филологие щ1эныгъэхэм я доктор).
-«Жылагъуэхэм зегъэужьыным щытепсэлъыхь щ1ыналъэ щ1эныгъэ – практикэ конференц Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым щек1уэк1ащ.
-«Деловая Россия» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и щ1ыналъэ къудамэр илъэси 10 хъуауэ КъБ-м зэрыщылажьэм хуэгъэза зэ1ущ1э зыбжанэ нобэ Налшык щек1уэк1ащ.

Поделиться: