Радио КБР 18.00 kab — 2017.09.20 18:29
-Адыгэхэм я махуэм теухуауэ республикэм щыпсэухэм КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий зызэрахуигъазэр.
-Адыгэхэм я махуэм теухуауэ республикэм и щыхьэрым щызэхэта 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэр.
-Бахъсэн къалэ округыр илъэс 50 зэрыхъумрэ адыгэхэм я махуэмрэ Кушмэзыкъуей щагъэлъап1э. (Бэч Нурбий – Бэч лъэпкъым я нэхъыжь).
-Нобэрей махуэшхуэр ягъэдэхащ республикэм и артистхэм. (Мэремыкъуэ Резуан – артист).

Поделиться: