Радио КБР 18.00 bal — 2017.08.17 18:20
— Республиканы башчысы Юрий Коков Нальчикде жангы жолну ачханды.
— Кърымда къарындаш къабырлада асыралгъан къызыл аскерчилени атлары тохташдырылгъандыла.
— Турцияда тюрк тилли жаш тёлю жазыучуланы жыйылыуу барады.

Поделиться: