Радио КБР 18.00 bal — 2017.07.25 18:20
— Республиканы башчысы бир къауум буйрукъгъа къол салгъанды.
— Нальчикде жангы сатыу-алыу жармарка ачылгъанды.
— Французлу туристге болушлукъ этилгенди.
— Маданият жашаудан.
— Спортдан билдириуле.

Поделиться: