Радио КБР 18.00 bal — 2019.10.21
— Нальчикде симфониялы музыканы фестивалы башланырыкъды.
— Сакъат адамлагъа спорт бла кюреширча амалла этилликдиле.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: