Радио КБР 18.00 bal — 2019.05.21
— Казбек Коков Кавказ урушда ёлген адыгланы эсгериу кюн бла байламлы чакъырыу этгенди.
— «Академикалы класс» деген проект ишлеп башлагъанды.
— Спортну юсюнден.
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: