Радио КБР 18.00 bal — 2018.11.12 18:27
— Республиканы башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков муниципалитлени башчылары бла ишчи кенгеш бардыргъанды.
— «Россейни жюз эм иги школу» деген конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла.
— Эльхотово элде «Шуёхлукъну аллеясын» орнатхандыла.
— «Кавказ» деген жол мюлк управление къышха толу хазырланнганды.
— Мокъаланы Тенгиз «Россей география обществону ниетлерине эм борчларына толу жууап этген жамауат ишлери ючюн» деген сайлауда биринчи болгъанды.

Поделиться: