Радио КБР 18.00 bal — 2018.11.09 18:27
— Нальчикде правительствону жыйылыуу ётгенди.
— Терк районда «Бирликдеди бизни кючюбюз» деген ат бла Россейни халкъларыны шуёхлукъларыны фестивалы ётгенди.
— РФ ич ишлерини министерствосу «Мени ата-анам полицияда ишлейдиле» деген ат бла сабий сурат чыгъармачылыкъ конкурс бардырады.
— Ноябрьни 20-сы сабийлеге право жаны бла болушлукъ этиуню Битеуроссей кюнюдю.
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: