Радио КБР 18.00 bal — 2018.10.16 18:29
— Къыралны башчысы КъМ-ны 100-жыллыгъына хазырланыуну юсюнден указгъа къол салгъанды.
— Допингге къажау агентствосуну келечилери Нальчикде семинар бардыргъандыла.
— Маданият жашаудан
— Жер- жерледен билдириуле….

Поделиться: