Радио КБР 18.00 bal — 2018.10.11 18:26
— Табийгъат байлыкъланы эм экологияны республикалы министерствосунда 3-чю кварталда эллени тийрелерини тазалыгъыны эсеплерине къарагъандыла.
— Къурданланы Сафиятны «Таулу кийизлени эм юс кийимлени технологиялары» деген китабы чыкъгъанды.
— Жер жерледен билдириуле.
— Спорт жашаудан

Поделиться: