Радио КБР 18.00 bal — 2018.07.11 18:28
— Энчи комиссия таулада болумну тинтгенди.
— Къырал экзаменлеге къатышхан устазлагъа къошакъ ахча берилликди.
— Бабугентде абаданланы алгъышлагъандыла.
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: