Радио КБР 18.00 bal — 2018.06.19 18:41
— Юрий КоковТерроризмге къажау миллет комитетни жыйылыууна къатышханды.
— КъМ-р Машук-жаш тёлю жыйылыугъа хазырланады.
— 21-чи июньну кечесинде Урушну башланганына аталгъан митинг боллукъду.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: