Радио КБР 18.00 bal — 2018.03.05
— Владимир Путин Мария Кучинаны алгъышлагъанды.
— КъМ-р къырал эл мюлк университетде семинар ётгенди.
— Прохладный шахарда «Интернетде сабийлени къоркъуусузлукъларыны» юсюнден жыйылыула баргъандыла.
— Огъары Жемталада ана тиллени кюнюне байрам къуралгъанды.
— Спортну юсюнден.
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: