Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.06
— Мы гъэм зи юбилейхэу КъБ-м и ц1ыхубэ артист Къардэнгъущ1 Зырамыкурэ РСФСР-м и ц1ыхубэ артист Ульбашев Мутайрэ гъэлъэп1эным елэжьыну комитетхэр зэхагъэуващ.
— Сурэтыщ1 ц1эры1уэ, УФ-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Къып Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрыхъуам теухуа фэеплъ 1уэхугъуэхэр ди республикэм щызэхэтщ. (Бгъэжьнокъуэ Заурбэч – КъБ-м и ц1ыхубэ сурэтыщ1).
— Щ1алэгъуалэр хэкупсэу гъэсэным хуэгъэза мазэм хиубыдэу Урысей ДОСААФ-ым и щ1ыналъэ къудамэм и автошколхэм щеджэ курсантхэм нобэ я зэф1эк1 къагъэлъэгъуащ.
Тхэквондомк1э Урысейм пашэныгъэ къыщыхьыным теухуа зэхьэзэхуэхэм хэтхэр нобэ Новочебоксарск щызэхуос.

Поделиться: