Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.03
— Казбек Коковну тюзюнлей эфири бла байламлы оюмла.
— Новоивановкада жангы школ ишленгенди.
— «Къоркъуусузлукъну школу»деген проектни регионла аралы уруму ётгенди.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: