Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.26
— Огъары Малкъарда10 мвт кючю болгъан гитче гидроэлектрастанцияны хайырланыргъа бергендиле.
— Тюнеден бизни къыралда Конституциягъа тюрлениуле кийирир ючюн референдум башланнганды.
— «Фронтовиклеге-телефонла» деген акция башланганды.
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: