Радио КБР 18.00 bal – 2021.01.13
— Казбек Коков басманы кюню бла алгъышлагъанды.
— Бюгюн ШК-регион конкурсда хорлагъан устазланы саугъалагъандыла.
— Быйыл да «Земский учитель» деген программа ишлерикди.
— Минги тауну тийресинде фрирайддан эришиуле боллукъдула.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: