Радио КБР 18.00 bal — 2018.01.12 18:27
— «Элбрусну тау-магъдан комбинаты»деген жангы мюлк къуралгъанды.
— «Нальчикни» аэропорту 237-мингден аслам пассажирни ташыгъанды.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: