Радио КБР 18.00 bal — 2017.12.20 18:37
— Парламентни башчысы жылны кёрюмдюлерин чыгъаргъанды…
— Россейде къоркъуусузлукъну органлары къуралгъанлы 100-жыл болады.
— Мария Кучина 2017-жылда Россейде женгил атлетикадан бек жетишимли спортчугъа айрылыгъанды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: