Радио КБР 18.00 bal — 2017.11.03 18:31
— КъМ-гъа суу сугъарыучу системаны айнытыргъа тутхучлукъ этилгенди.
— Тамбла халкъланы бирлигини кюнюн белгилерикбиз
— «Кавказ» къырал жолну Чегем тиейресинде кёпюрге ремонт этилликди.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: