Радио КБР 18.00 bal — 2017.09.06 18:26
— Юрий Коков Инстаграммда Рамзан Кадыровну Чечен Республиканы эмда инсан келишимликни бла бирликни кюню бла алгъышлагъанды.
— Къырал Думаны депутаты Ирина Марьяш бюгюн Басхан шахарда болгъанды.
— Минги тауну тийресинде табийгъат болумла келтирген заранны кетериу ишле барадыла.
— Къошакъ халда бирликли экзаменлени бередиле.
— Жер жерледен эм спортдан билдириуле.

Поделиться: