Радио КБР 16.10 bal — 2015.11.19 17:05
— Бюгюн Москвада электрокючню аяулу хайырланыу жаны бла халкъла аралы жыйылыу башланнганды.
— Тамбла бир къауум учрежденияда ачыкъ эшиклени кюню боллукъду.
— Ирма Шетова КъМКъУ-ну медицина бёлюмюнде окъугъан жаш адамлагъа дерсле береди.
— Ёзденланы Сапарны Тюркде басмаланнган китабыны биринчи кёргюзтюую боллукъду.
— КъМР-ден гёжеф эркин тутушуудан халкъла аралы турнирде жетишимли болгъанды.

Поделиться: