Радио КБР 16.00 kab — 2018.04.16 16:37
— Налшык дэт бэзэрнэхъыщхьэм нышэдибэ маф1эс къыщыхъуар ягъэунк1ыф1ыжыфащ.
— КъБ-м транспортымрэ зэпыщ1эныгъэхэмк1э комитетым и унафэщ1ым и къудзэр ягъэкъуаншэ.
— Уахътыншэ полкыр Майм и 9-м Налшык щыхэтынущ.
— Май мазэм и япэ тхьэмахуэм къэрал лэжьак1уэхэр зэрылэжьэнур махуит1 къудейщ
— Урысейпсо литературэ зэпеуэ.

Поделиться: