Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.21
— Энергоресурсхэм я уасэр и чэзууэ яту ц1ыхухэр егъэсэн.
— Щ1эныгъэмк1э министертсвэм и коллегия щы1ащ.
— Уэсыкхъуэу 8 нобэ къырагъэхащ.
— «Сабий дыгъэхэм» нобэ я махуэщ.

Поделиться: