Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.13
— КъБ-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ ц1э лъап1эр гъунэгъу республикэхэм хуагъэфащэ.
— Наркотикым пэщ1эт 1уэхугъуэ республикэм щок1уэк1.
— КъБ-м былым щаук1 1уэхущ1ап1эщ1э щаухуэ.
— Гъуэгущ1эр республикэм сэбэп хуэхъунущ.
— Урысейпсо зэпеуэ йок1уэк1.
— Мэзкуу щек1уэк1ыну гъэшхэк1 фестивалым республикэм зыхуегъэхьэзыр.
— Президентым и хэхыныгъэр къоблагъэ.

Поделиться: