Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.26
— Урысейм тхэквандомк1э зэгухьэныгъэм иригъэблэгъауэ КъБ-м и Парламентым и унафэщ1 Егоровэ Татьянэ паратхэквондистхэм мы дакъикъэхэм я1уощ1э. (Щокъарэ Азрэт — КъБ-м тхэквондомк1э федерацэм и президент).
— «Илъэсым и хьэрычэтыщ1э нэхъыф1ыр» къыхэхыным теухуа зэпеуэр ирагъэжьэжыну я мурадщ.
— Адыгей республикэм щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1, ди лъэпкъ макъамэ 1эмэпсымэхэр зыщ1, абыхэм еуэфу езыгъасэ, 1эпщ1элъапщ1э Гъук1э Замудин и ныбжьыр нобэ илъэс 65-рэ ирокъу. (Гъук1э Замудин — Адыгей республикэм щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1).

Поделиться: