Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.09
— КъБ-рэ Карелиямрэ зэдэлэжьэну зэгуро1уэ.
— Президентым и хэхыныгъэм зыхуагъэхьэзыр.
— Кинофестиваль КъБ-м щок1уэк1.
— Псэущхьэ бзаджэхэм хуосакъ.
— Балетым фрагъэблагъэ.
— спорт хъыбар.

Поделиться: