Радио КБР 16.00 kab — 2017.11.09 16:27
— Республикэм щылажьэ дин жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я л1ык1уэхэр щ1алэгъуалэм щахуэзэ зэ1ущ1э Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым нобэ щек1уэк1ащ.
— Ц1ыхубэ зэкъуэтыныгъэм ехьэл1а 1уэхугъуэ Налшык дэт Ткаченко Андрей и ц1эк1э музейм мы дакъикъэхэм щок1уэк1. (Мамхэгъ Линэ — Налшык къалэ округ администрацэм физкультурэм, спортымрэ, щ1алэгъуалэ 1уэхухэмк1э управленэм и лэжьак1уэ).
— Таэквондомк1э Урысейм и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэхэм ди республикэм щыщ спортсменхэм медаль 16 щызы1эрагъэхьащ.

Поделиться: