Радио КБР 16.00 kab — 2017.09.21 16:37
— УФ-м и премьер-министр Медведев Дмитрий и унафэк1э КъБ-м и егъэджэныгъэ, узыншагъэр хъумэнымк1э 1уэхущ1ап1эхэм транспортыщ1эу 40-м щ1игъу къа1эрыхьэнущ.
— Ц1ыхур псэун папщ1э нэхъ мащ1э дыдэу зыхуейр 2017 гъэм и ет1уанэ мазищым ику иту сом мин 11-рэ 566-рэ хъууэ ягъэуващ.
-Урысейм адыгэ фащэ ящыгъыу шууей нэхъыбэ дыдэ щызэхыхьа, апхуэдэуи лъэпкъ фащэ ящыгъыу ц1ыху нэхъыбэ дыдэ зыхэта пэк1у хъуащ Бахъсэн къалэ округым дыгъуасэ щек1уэк1а махуэшхуэр. (Дым Эльдар – философие щ1эныгъэхэм я кандидат, пародист).
-Ди къэралым хьэуар нэхъ здэщыкъабзэ щ1ыналъэхэм яхэтщ КъБ-рыр.

Поделиться: