Радио КБР 16.00 kab — 2017.09.06 16:35
— 1уащхьэмахуэ районым ят1эпс къыздеха щ1ып1эр къапщытэ Мэзкуу къэрал университетым и 1эщ1агъэл1хэм.
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий Инстаграмым щи1э напэк1уэц1ым Шэшэн республикэм и 1этащхьэ Кадыров Рамзан ехъуэхъуащ а щ1ыналъэм и махуэмк1э, граждан зэкъуэтыныгъэмрэ зэгуры1уэныгъэмрэ и махуэр а республикэм зэрыщагъэлъап1эмк1э.
— Тхак1уэ, усак1уэ, драматург Толстой Алексей илъэс 200 зэрыхъум хуэгъэза литературэ пшыхь зи нэм имылъагъухэм я республикэ библиотекэм нобэ щек1уэк1ащ. (Елъыхъу Мадинэ – пшыхьым усэ къыщеджахэм ящыщ).
— Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым и ректор Апажэ Аслъэн а еджап1э нэхъыщхьэм щ1эт1ысхьахэм, абыхэм я адэ-анэхэм я1ущ1ащ.

Поделиться: