Радио КБР 16.00 bal — 2018.04.16 16:34
— Ата Журт урушну ветеранларына ахча болушлукъ этилликди.
— Нальчикде ара базаргъа от тюшгенди.
— Чингиз Айтматовну «Плаха» деген романын сюзгендиле.
— Жер жерледен билдириуле
— Спорт жашаудан.

Поделиться: