Радио КБР 16.00 bal — 2018.03.05
— Республиканы Башчысы Юрий Коков академик Владимир Фортов бла тюбешгенди.
— Майский районда сабий чыгъармачылыкъ араны филиалы ачылгъанды.
— Республиканы халкъ фронтуну келечилери саулукъ сакълауну болумун тинтирикдиле
— Огъары Жемталада ана тиллени кюнюне байрам къуралгъанды.
— Спортну юсюнден.

Поделиться: