Радио КБР 16.00 bal — 2018.02.06
— Маданиятны эм санатны айныууна уллу юлюш къошхан адамланы юбилейлерин белгилерикбиз.
— Сочийде фрирайддан Россейни лыккырына эришиулени 2-чи уруму бардырыллыкъды.
— Илмуну ыйыгъы барады.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: