Радио КБР 16.00 bal — 2018.01.18 16:32
— Россей туризмни таматасы Олег Сафронов айтханнга кёре Къабарты-Малкъарны тау лыжа курортлары туристлени бек сюйген жерлеридиле.
— Бюгюн Нальчикде Республикалы Правительствону жыйылыуу болгъанды.
-«Дунияны эм ариуу-2018» деген конкурсну ахыр урумуна ётгенлени Минги тауну тёппесинде ачыкъларыкъдыла.
-Республикада жыртхыч жаныуарланы саны мардадан атлагъанды.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: