Радио КБР 16.00 bal — 2018.01.16 16:26
-Кёп къат юйлени арбазларын тапландырыугъа 175 миллион ахча берилгенди.
-Республиканы аначылыкъ арасында биринчи кюнлени эсеплери чыгъарылгъандыла.
-Сабийлери болгъан юйюрлеге энчи болушлукъ этерча мадарла бардыла.
-Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен бла спортдан билдириуле.

Поделиться: