Радио КБР 16.00 bal — 2017.11.27 16:30
— Сурат алыучула Кавказ тауланы айбатлыгъын кёргюзтедиле.
— КъМ-р битеуроссей география диктантха къатышханды.
— Ананы кюнюне байрамла бардырыладыла.
— Жер-жерледен билдириуле

Поделиться: