Радио КБР 16.00 bal — 2017.11.09 16:26
— Дин эм жамауат биригиулени келечилери жаш тёлю бла тюбешгендиле
— Зольск районда полициячылагъа эскерме орнатхандыла.
— Нальчикде солуу паркда «Жулдузлу таш» деген скульптура ачхандыла.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: