Радио КБР 16.00 bal — 2017.11.01 16:34
— Бюгюн закий Къайсынны юбилейин белгилейбиз.
— Минги тауну тийресинде эллеге ток берилгенди.
— Пятигорск шахаргъаа Россейни миллет адабиятыны фествалына жыйыллыкъдыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: