Радио КБР 16.00 bal — 2017.09.21 16:34
-Правительство жашау этер ахчаны эм аз ёлчемин тохташдыргъанды.
-Республиканы школларына бла больницаларына жангы транспорт берилликди.
-Сабий садланы юйретиучюлери эришедиле.
-Жер жерледен эм спортдан билдириуле.

Поделиться: