Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.18 15:28
— Сабий зи1э унагъуэхэм социальнэ 1уэхутхьэбзэхэмк1э зыщ1агъакъуэ.
— Тэрч куейм щ1ыр бэджэнду зы1ыгъхэм ятелъ щ1ыхуэр ирагъэпшын.
— Бжьыхьэ армэ дэшыгъуэм щ1идзащ.
— ВЛКСМ-р илъэсищэ зэрырикъур Налшыч щагъэлъэп1э.
— К1уэк1уэ Валерий м фэеплъ пшыхь лъэпкъ библиотекэм щы1энущ.
— Музыкэмк1э адыгей театрым КъБ-м зыщегъэлъагъу.

Поделиться: