Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.10 15:28
— Муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Советым и Ассоциацэм и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ. (Куэшей Азэмэт – Аруан район администрацэм и 1этащхьэ).
-«Дыщэ бжьыхьэ» гъэлъэгъуэныгъэ йок1уэк1.
— Еджак1уэ 825-м тещ1ыхьа школыщ1э Нарткъалэ щаухуэ.

Поделиться: