Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.08 15:32
— Шынэгъуэншагъэм, экстремизмэм теухуа зэ1ущ1э.
— Зэныбжьэгъуныгъэр щ1эгъэбыдэным теухуа 1уэхугъуэхэр къыхалъхьэ.
— «Фест-хиты» кинофестивалыр Налшык щыщ1идзащ.
— Щомахуэ Азэмэт дзюдомк1э Мэзкуу япэ увып1эр къыщихьащ.
— Подполковник, МВД-м СОБР-м и командиру щыта Щхьэгъум Мурат и фэеплъ турнир Бахъсэн куейм щек1уэк1ащ.

Поделиться: