Радио КБР 15.00 kab — 2018.09.19 15:29
-Дунейпсо Адыгэ Хасэм и е 12-нэ конгрессым и зэхыхьэр мы дакъикъэхэм Налшык щок1уэк1. (Хьэф1ыц1э Мухьэмэд – Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ).
-«Еф1ак1уэ, адыгэ лъэпкъ» жыхуи1э 1уэхугъуэр Ткаченко Андрей и ц1эр зезыхьэ музейм мы дакъикъэхэм щок1уэк1.
-КъБ-м щыщ егъэджак1уэ, еджак1уэхэр ирагъэблагъэ «Школ экологие пщ1ант1э» жыхуи1э Урысейпсо 1уэхугъуэм къыхыхьэну.
-Нобэ Налшык къыщызэ1уахащ маф1эсым пэщ1эт лэжьак1уэхэм я чемпионат.

Поделиться: