Радио КБР 15.00 kab — 2018.09.14 15:24
— Къардэнгъущ1 Зрамыку и фэеплъ пшыхь щы1ащ.
— Шыр къагъэсэбэпу узыншагъэр шызытрагъэувэж центр Прохладнэ куейм хыхьэ Благовещенкэ жылагъуэм къыщызы1уахащ.
— Студенчествэм и урысейпсо парад пщэдей щы1энущ
— Спортым теухуауэ.

Поделиться: