Радио КБР 15.00 kab — 2019.10.21
— КъБ-м и мэкъумэщыщ1эхэм 2019 гъэр къызэрихьэрэ россельхоз банкым и къудамэу ди республикэм щы1эм кредиту милуан 27 иратащ.
— Нобэ щыщ1эдзауэ бжьыхьэ-щ1ымахуэ гъэплъыгъуэ лъэхъэнэм республикэм и куей щхьэхуэхэм щыщ1едзэ.
— Шэрэдж куейм щагъэлъэп1ащ балъкъэр литературэм и лъабжьэр зыгъэт1ылъа Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэс 160 зэрырикъур.
— КъБ-м и жылагъуэ зэгухьэныгъэу щым УФ-м и Президент грант къратынущ.
— Шэшэным и япэ президенту щыта Къыдыр Ахьмэт Хьэжы бэнэк1э хуитымк1э и фэеплъ къэрал зэхуаку турнирым ди спортсменхэм ехъул1эныгъэ щызэ1арагъэхьащ.

Поделиться: