Радио КБР 15.00 kab — 2019.09.20
— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек адыгэхэм я махуэмк1э щ1ыналъэм щыпсэухэм йохъуэхъу.
Адыгэхэм я махуэм теухуа концерт мы дакъикъэхэм Налшык щыщ1едзэ.
— Адыгэхэм я махуэр ди лъэпкъым къик1уа гъуэгуанэм дыщриплъэж, дыщызыщ1эгупсысыж махуэщ. (Балэ Людмилэ – Кенжэ дэт щэнхабзэмк1э унэм и унафэщ1ым и къуэдзэ).
— Адыгэхэм я махуэмк1э республикэм щыпсэухэм йохъуэхъу КъБ-м щ1ыхь зи1э и артисткэ Бэрэгъун Марианнэ.
— Спортым теухуауэ.

Поделиться: