Радио КБР 15.00 kab — 2019.09.13
— Правительствэм и унэм зэ1ущ1э щек1уэк1ащ.
— КъБ-м и мэкъумэшыщ1эхэм 2017 гъэм щыщ1эдзауэ милуан щих кредиту къащтащ.
— Нобэ урысейпсом щок1уэк1ыр Ай-ТИ диктант зыф1аща 1уэхугъуэр.
— «1уащхьэ къабзэ» зыф1аща 1уэхугъуэ 1уащхьэмахуэлъапэ щек1уэк1ынущ.
— Мазэ дызэрытым и 21-22 махуэхэм Грознэ къалэм щек1уэк1ыну спорт-щэнхабзэ фестивальм зыхуагъэхьэзыр.
— КъБ-рэ Дагъистэнымрэ я сурэтыщ1хэм я гъэлъэгъуэныгъэ сентябрым и 16-м щыщ1эдзауэ и 29 пщ1ондэ Ткаченко и ц1эр зезыхьэ музейм щагъэлъэгъуэнущ.

Поделиться: