Радио КБР 15.00 kab — 2019.09.12
— Шынагъуэншагъэм, социальнэ экономикэ зыужьыныгъэм теухуауэ Правительствэм и унэм зэ1ущ1э щек1уэк1ащ.
— Кулиев Къайсын и ц1эр зэрихьэу Анкара къалэ парк къыщызэ1уахащ.
— «1уащхьэ къабзэ2 зыф1аща 1уэхугъуэ 1уащхьэмахуэлъапэ щек1уэк1ынущ.
— КъБ-рэ Дагъистэнымрэ я сурэтыщ1хэм я гъэлъэгъуэныгъэ сентябрым и 16-м щыщ1эдзауэ и 29 пщ1ондэ Ткаченко и ц1эр зезыхьэ музейм щагъэлъэгъуэнущ. Кавказым и дуней зыф1аща
— Кавказ-Ищхъэрэм и зыгъэпсэхуп1эхэм гъэмахуэ мазэхэм щы1ахэм я бжыгъэм процент 18 к1э нэхъыбэ хъуащ нагъэбэрейм елъытауэ.
— КъБ-м и къэлащхьэм «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэм фестиваль щек1уэк1ынущ.

Поделиться: