Радио КБР 15.00 kab — 2018.07.11 15:24
— Ухуэныгъэ езыгъэк1уэк1 1уэхущ1ап1эхэм я лэжьэк1эм зыхъуэжынущ.
— Къэшэж Иннэ и усэхэм къеджэнымк1э зэпеуэ йок1уэк1. (Къарэ Ратмир).
— Радиожурналист Къардэн Мадинэ дэ1эпыкъунум хуэгъэза псэпащ1э 1уэхугъуэхэр республикэм щек1уэк1ынущ.

Поделиться: