Радио КБР 15.00 kab — 2019.05.20
— Пщэдей адыгэм и щыгъуэ-щ1эж махуэщ.
— Сэралъп Мадинэ и уардэ унэм фащэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэ1уахынущ.
— Хьэрычэтыщ1эхэм къахуэщхьэпэн центр.
— Спорт хъыбар.

Поделиться: